پرسشنامه هوش هیجانی کوشایی پور و همکاران ۱۳۹۳

پرسشنامه هوش هیجانی کوشایی پور و همکاران ۱۳۹۳

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی دارد.

پرسشنامه توسط کوشایی پور و همکاران ۱۳۹۳ ساخته شده است و روایی و پایایی آن تأیید شده است.در این تحقیق پرسشنامه با سؤالات بسته و طیف پنج گزینه­ای لیکرت بوده است.

جدول ۳-۱: تخصیص سوالات پرسشنامه مطابق با ابعاد هوش هیجانی

ابعاد مؤلفه ها سوالات مرتبط فرضیه مرتبط
۱-مهارت­های درون فردی *خودآگاهی هیجانی

*جرأت

*خود تنظیمی

*خود شکوفایی

*استقلال

۱

۲

۳

۴

 

 

۱

 

 

 

۲- مهارت­های میان فردی *روابط میان فردی

*تعهد اجتماعی

*همدلی

۵

۶

۷

۸

 

۲

۳- سازگاری *مسئله گشایی

*آزمون واقعیت

*انعطاف پذیری

۹

۱۰

۱۱

۱۲

 

۳

۴- کنترل استرس *توانایی تحمل استرس

*کنترل تکانه

۱۳

۱۴

۱۵

۱۶

 

۴

 

۵- خلق عمومی *شادی

*خوش بینی

۱۷

۱۸

۱۹

 

۵

 …

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

8 + 4 =

0