پرسشنامه سرمایه اجتماعی خانواده (نرگس اکبری ۱۳۹۳)

پرسشنامه سرمایه اجتماعی خانواده (نرگس اکبری ۱۳۹۳)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

این پرسشنامه دارای ۳۳ سوال بوده و توسط اکبری و همکاران ۱۳۹۳ ساخته شده است و روایی و پایایی آن تأیید شده است.

مفاهیم و ابعاد و شماره پرسش ها- سرمایه اجتماعی خانواده

مفهوم ابعاد شاخص ها زیر شاخص ها زیر شاخص ها ی ۱
 

سرمایه اجتماعی خانواده

 

 

 

 

 

 

 

ارتباطات درون خانوادگی (ارتباط والدین با همدیگر و با فرزندان)

 

 

 

 

کمی

 

 

 

 

ارتباطات تعاملات بین والدین و فرزندان: سوالات ۱و۲و۳
ساختار تحرک خانواده ۴و
انتظارات  

۹و ۱۰و

 

 

کیفی

همفکری و مشورت ۸و  ۶و ۷و ۱۴
اثرگذاری
همدلی
ابراز محبت
 

وضعیت گفتگو

(روابط گفتمانی)

قدرت خطاپذیری ۱۷
اعتقاد به مشورت  ۱۲
تبادل نظر و مباحثه۵

 

اعتماد ۳۰و ۱۱
همکاری
ارتباطات بیرون خانوادگی (ارتباط با دوستان و خویشاوندان و همسایگان) کمی  

ارتباطات

ارتباط با خویشاوندان ۲۲و
ارتباط با همسایگان ۱۸و ۱۹و ۲۱
ارتباط با دوستان ۲۴و ۲۳
ساختار تعداد دوستان۲۵
تعداد خویشاوندان ۱۵
کیفی شناخت میزان شناخت از همسایگان: ۲۸و ۲۰و۲۷

۲۶ و ۳۱و ۳۲و ۳۳

 

۲۹و

اعتماد
همکاری

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

دو × سه =

0