پرسشنامه ی سرمايه ی اجتماعی بخش های اموزشی (محترم و همکاران )

پرسشنامه­ ی سرمايه­ ی اجتماعی بخش­ها (محترم و همکاران )

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

این پرسشنامه دارای ۴۴ سوال است.در اين تحقيق به منظور ارزيابي سرمايه­ي اجتماعي بخش­ها، از پرسشنامه­ی محقق ساخته­اي­ كه بر اساس الگوي انگاره­اي بُعدشناسي سرمايه­ي اجتماعي (ترک­زاده و محترم، زیرچاپ) تهیه شده بود، به ارزيابي سرمايه­ي اجتماعي بخش‌ها پرداخته شد. این پرسشنامه مشتمل بر سه بُعد كلي سرمايه­ي اجتماعي یعنی شبكه­هاي اجتماعي، هنجار اجتماعي و اعتماد اجتماعی و به صورت طيف ليكرتي ۵ گزينه­اي از بسيارموافقم تا بسيار مخالفم بود. به منظور سنجش روایی پرسشنامه از دو روش تحلیل گویه و تحلیل عامل تأییدی و جهت سنجش پایایی آن نیز از روش آلفای کرونباخ استفاده شد. این پرسشنامه توسط اساتید تکمیل شده است.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

8 − 7 =

0