پرسشنامه چک لیست مشاهده ای PIPP

پرسشنامه چک لیست مشاهده ای PIPP

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

رشته پرستاری مراقبت ویژه نوزادان

در این مطالعه از چک لیست دو قسمتی  جهت جمع‌آوری اطلاعات استفاده شد که قسمت اول شامل برخی مشخصات دموگرافیک نوزاد که محقق ساخته بود که به تفصیل شرح داده خواهد شد و قسمت دوم چک لیست مشاهده ای PIPP است که برای ارزیابی شدت درد نوزاد استفاده شد. مقیاس PIPP دارای ۷ شاخص جهت نمره دهی که شامل پنج شاخص رفتاری و فیزیولوژیک چند بعدی شامل ضربان قلب، اشباع اکسیژن، محدب شدن ابرو، فشرده شدن چشم و شیار افتادن در طول خط خنده (نازولابیال) و دو شاخص از فاکتورهای زمینه ای شامل: سن حاملگی و حالت های رفتاری است.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

شانزده + سیزده =

0