پرسشنامه وضعیت سلامتی سازمان بين المللي بررسي كيفيت زندگي ۲۰۰۶

نام پرسشنامه : پرسشنامه وضعیت سلامتی سازمان بين المللي بررسي كيفيت زندگي ۲۰۱۸

روایی و پایایی: دارد

طریقه نمره دهی: دارد

منبع: دارد

توضیحات:

این پرسشنامه يكي از شناخته شده ترين ابزارهاي عمومي سنجش كيفيت زندگي است كه تا كنون به زبانهاي بسياري، از جمله زبان فارسي، ترجمه شده است. پرسشنامه فوق الذكر توسط سازمان بين المللي بررسي كيفيت زندگي تهيه شده و شامل ۳۶ سوال در دو بعد اصلي جسمي و رواني مي باشدكه هشت قلمرو مرتبط با سلامت را مورد سنجش قرار مي دهد (۱۵). روايي و پایایی این پرسشنامه براي اولين بار در ايران توسط منتظري و همكاران (۱۳۸۴) بر روي ۴۱۶۳ نفر در رده سني ۱۵ سال به  بالا ارزيابي گرديد. ضريب پايايي در ۷ قلمرو از ۷۷ % تا ۹۵ گسترده بود و درقلمرو سرزندگي ۶۵ % بود ( ۱۶ ). از انجا كه اعتبار سنجي اين پرسشنامه توسط منتظري و همكاران۱۳۸۴ در جمعيت شهري انجام شده است.

ضريب همبستگي بعد جسمي با نمره کل ۸۸/۰ و ضريب همبستگي بعد رواني با نمره كل ۶۶ / به دست آمد و پايايي پرسشنامه از طريق آلفاي كرونباخ محاسبه گردید.آلفاي به دست آمده براي كل پرسشنامه۸۰/۰  محاسبه گرديد.

 

براي نمره گذاري این پرسشنامه از مقياس رتبه ای شامل نمرات صفر تا ۱۰۰ مي باشد. در ۱۱ سؤال اين پرسشنامه، نمره صفر نشانگر بدترين و نمره ۱۰۰ بهترين حالت ممكن براي فرد است و در ۲۵ سؤال ديگر، نمره صفر نمايانگر بهترين حالت ممكن براي فرد است . بنابراين ترتيب مقياس اندازه گيري در ۱۱ سوال با نمره مربوط به اندازه گيري كيفيت زندگي كلي رابطه مستقيم و در ۲۵ سوال ديگر رابطه معكوس دارد. با جمع نمرات مربوط به هر خرده مقياس و تقسيم عدد حاصل بر تعداد سوالات آن خرده مقياس، نمره آن خرده مقياس بدست مي آيد ك ه ميانگين نمرات ۵۰ و انحراف معيار آن نيز ۱۰ مي باشد. نمره نزديك به ۱۰۰ ، نشانه كيفيت زندگي بالا و كمتر از .( ۵۰ ، سطح پايين تلقي مي شود. (۱۵).

 

قیمت: ۴۵۰۰ تومان

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

9 + پنج =

0