پرسشنامه مهارت اعضای هیئت علمی در فرایند یاددهی– یادگیری ((فرایند چرخه یادگیری هفتگانه( دارابی، ۱۳۹۲)))

پرسشنامه مهارت اعضای هیئت علمی در فرایند یاددهی– یادگیری ((فرایند چرخه یادگیری هفتگانه( دارابی، ۱۳۹۲)))

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

این متغیر با مقیاس فرایند چرخه یادگیری هفتگانه( دارابی،  ۱۳۹۲) اندازه گیری شد که شامل دو بخش می‌باشد:

الف) ویژگی‌های جمعیت شناختی: این قسمت شامل ویژگی‌های جمعیت شناختی جنسیت و رشته تحصیلی دانشجویان و مقطع تحصیلی  می‌باشد.

ب) فرایند چرخه یادگیری هفتگانه: این بخش دارای ۱۴ گویه،  شامل ابعاد استنباط (۲ گویه)،  مشارکت (۲ گویه)،  اکتشاف (۲ گویه)،  توضیح (۲ گویه)،  بسط یادگیری (۲ گویه)،  ارزیابی (۲ گویه) و توسعه یادگیری (۲ گویه)،  از نوع پنج گزینه‌ای لیکرت می‌باشد که پاسخ به هر گویه در طیفی از همیشه  (نمره ۵) تا هیچ‌گاه (نمره ۱) قرار دارد.

جدول شماره (۳-۴): ابعاد،  تعداد سؤالات،  شماره سؤالات و روش نمره‌گذاري

مقیاس محقق ساخته فرایند چرخه یادگیری هفت گانه

ابعاد تعداد سؤالات شماره سؤالات طیف سؤالات
استنباط ۲ ۱و۲  

۵-۱

۱(هیچ‌گاه)

۵ (همیشه)

مشارکت ۲ ۳و۴
اکتشاف ۲ ۵و۶
توضیح ۲ ۷و۸
بسط یادگیری ۲ ۹و۱۰
ارزیابی ۲ ۱۱و۱۲
توسعه یادگیری ۲ ۱۳و۱۴
کل ۱۴

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

هجده − 2 =

0