پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون (۱۹۲۲)

نام پرسشنامه: پرسشنامه عملکرد شغلی پاترسون (۱۹۲۲)

 روایی و پایایی: دارد

طریقه نمره دهی: دارد

منبع: دارد

عـملکـرد شـغلی

عملکردشغلی کارکنان مقیاس درجه بندی نمود اری که توسط پاترسون (۱۹۲۲)ساخته شده مورداستفاده قرارمی گیرد. این مقیاس توسط پژوهشگران به یک آزمون خودسنجی عملکرد شغلی تبدیل گردید.(ارشدی ۱۳۸۶) این آزمون دارای ۱۰ ماده می باشد. سیاحی و شکرکن (۱۳۷۵) ضرایب پایایی این مقیاس را از روش آلفای کرونباخ و تنصیف ۸۵% و ۸۵% گزارش نموده­اند (به نقل ارشدی ۱۳۸۶). درمطالعه ارشدی (۱۳۸۶)ضریب پایایی این مقیاس با استفاده از روش تنصیف۷۴/۰ به دست آمد و جهت تعیین اعتبار مقیاس درجه بندی نموداری ازیک سنجه تکمادهای استفاده شده که ضریب اعتبار آن ۶۴/۰ذکر شده است.

قیمت: ۴۵۰۰ تومان

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

1 × 3 =

0