پرسشنامه سبک‌های تفکر مدیران استرنبرگ (۶۵ سؤال)

پرسشنامه سبک‌های تفکر مدیران استرنبرگ (۶۵ سؤال)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

پرسشنامه سبک‌های تفکر مدیران (قانون گذارانه، اجرایی، قضایی، مونارشی، سلسله مراتبی، الیگارشی، آنارشی، کلی، جزئی، درونی، بیرونی، آزادمنشانه و محافظه‌کارانه): كه بر پايه نظریه خودگردانی ذهنی استرنبرگ استوار است. نمره‌گذاری این پرسشنامه بر اساس مقیاس ۷ درجه‌ای لیکرت انجام می‌گیرد، به‌این‌ترتیب که کاملاً مخالفم امتیاز ۱، مخالفم امتیاز ۲، تا حدودی مخالفم امتیاز ۳، نظری ندارم امتیاز ۴، تا حدودی موافقم امتیاز ۵، موافقم امتیاز ۶ و کاملاً موافقم امتیاز ۷ می‌گیرد. پرسشنامه سبک‌های تفکر مدیران شامل ۶۵ سؤال بسته پاسخ مي‌باشد و نحوه توزيع سؤالات در قالب ۱۳ مؤلفه در جدول زیر نشان داده‌شده است:

ردیف مؤلفه‌ها شماره سؤال‌ها
۱ قانون گذارانه ۵ – ۱۰- ۱۴ -۳۲ – ۴۹
۲ اجرایی ۸ -۱۱ – ۱۲ -۳۱ – ۳۹
۳ قضایی ۲۰ – ۲۳ -۴۲ – ۵۱ – ۵۷
۴ مونارشی ۲ – ۴۳ – ۵۰ – ۵۴ – ۶۰
۵ سلسله مراتبی ۴ – ۱۹ – ۲۵ – ۳۳ – ۵۶
۶ الیگارشی ۲۷ – ۲۹ – ۳۰ – ۵۲ – ۵۹
۷ آنارشی ۱۶ -۲۱ – ۳۵ – ۴۰ -۴۷
۸ کلی ۷ – ۱۸ – ۳۸ – ۴۸ – ۶۱
۹ جزئی ۱ – ۶ – ۲۴ – ۴۴ – ۶۲
۱۰ درونی ۹ – ۱۵ -۳۷ – ۵۵ – ۶۳
۱۱ بیرونی ۳ – ۱۷ – ۳۴ – ۴۱ – ۴۶
۱۲ آزادمنشانه ۴۵ – ۵۳ – ۵۸- ۶۴ – ۶۵
۱۳ محافظه‌کارانه ۱۳ – ۲۲ – ۲۶ – ۲۸ – ۳۶

جدول ۳- ۱٫ توزيع سؤال‌های پرسشنامه سبک‌های تفکر مدیران به تفكيك سیزده مؤلفه

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

1 × دو =

0