پرسشنامه رضایت مشتری مگنوس (۱۹۹۸)

پرسشنامه رضایت مشتری مگنوس (۱۹۹۸)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

پرسشنامه رضایت مشتری: در این تحقیق برای جمع آوری داده های مورد نیاز در زمینه رضایت مشتری از پرسشنامه مگنوس[۱] (۱۹۹۸) که از ۹ سؤال در طیف ۵ درجه ای لیکرت (کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم) ساخته شده است استفاده شد.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

4 + 8 =

0