پرسشنامه رابطه بين سرمايه اجتماعي ، تسهيم دانش و عملكرد سازماني درکارکنان (تایگو ۲۰۱۳)

پرسشنامه رابطه بين سرمايه اجتماعي ، تسهيم دانش و عملكرد سازماني درکارکنان (تایگو ۲۰۱۳)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

برای جمع آوری اطلاعات جهت آزمون فرضیات از پرسش نامه استاندارد برگرفته از تحقیقات تایگو در سال ۲۰۱۳ استفاده شده است . این پرسشنامه دارای ۲۰ سوال می باشد که سوالات ۱ تا ۴ مربوط به سرمایه ساختاری و سوالات ۵ تا ۸ مربوط به سرمایه رابطه ای و سوالات ۹ تا ۱۱ مربوط به سرمایه شناختی و سوالات ۱۲ تا ۱۴ مربوط به تسهیم دانش و سوالات ۱۵ تا ۱۷ مربوط به انتقال دانش و سوالات ۱۸ تا ۲۳ مربوط به عملکرد سازمانی می باشد

جدول۳-۱-توزیع تعداد  و شماره سوالات پرسشنامه

ابعاد مورد بررسی سوالات پرسشنامه تعداد سؤال
سرمایه ساختاری ۴-۱ ۴
سرمایه رابطه ای ۸-۵ ۴
سرمایه شناختی ۱۱-۹ ۵
تسهیم دانش ۱۴-۱۲ ۵
انتقال دانش ۱۷-۱۵ ۶
عملکرد سازمانی ۲۳-۱۸ ۶

 …

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

بیست − یازده =

0