پرسشنامه دغدغه‌هاي شغلي بزرگسالان سوپر (CDI )

پرسشنامه دغدغه‌هاي شغلي بزرگسالان سوپر (CDI )

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

اين پرسشنامه شامل ۶۱ سوال درباره دغدغه‌هاي  شغلي افراد است.  که به ترتيب مراحل رشد شغلي سوپر را در نظر داشته و طبق مراحل دغدغه‌هاي  فرد را در هر مرحله مي‌سنجد و به نوعي جاي افراد را در اين مسير مشخص مي‌کند.

به اين ترتيب که ۱۵ سوال اول مربوط به مرحله کشف شغلي است که خود مشتمل بر سه زير مرحله تبلور،  تشخيص و اجرا است و هر زير مرحله شامل ۵ سوال مي‌باشد.  ۱۵ سوال بعدي مربوط به مرحله مشغول کار شدن است که خود شامل سه زير مرحله است که هر کدام ۵ سوال را شامل مي‌شود اين سه مرحله عبارتند از: تثبيت،  تحکيم  و پيشرفت.

۱۵ سوال سوم مربوط به مرحله بقا يا نگهداري شغل است که خود مشتمل بر سه زير مرحله و براي هر زير مرحله ۵ سوال است که اين زير مراحل شامل دستيابي،  بروز رساني و نوآوري مي‌باشند.

مرحله آخر که ۱۵ سوال آخر پرسشنامه را در بر مي‌گيرد، مرحله قطع همکاري است. که خود مشتمل بر سه زير مرحله کاهش ساعات کاري،  طرح ريزي براي بازنشستگي و زندگي بازنشستگي است  که هر کدام ۵ سوال را شامل مي‌شوند.

سوال آخر که متفاوت از بقيه است تغيير شغلي را بررسي مي‌کند.  ۶۰ سوال اول به اين صورت است که فرد جمله را خوانده و دغدغه خود را در مورد موضوع مطرح شده در طيفي ۵ درجه اي از هيچ دغدغه  تا دغدغه خيلي زياد درجه بندي مي‌کند. اما در سوال آخر در طيفي ۵ درجه اي تغيير يا عدم تغيير در شغل خود را بازگو مي‌کند.

براي نمره گذاري اين پرسشنامه،  نمره هر سوال در وزن آن ضرب شده و سپس جمع وزني هر مرحله و هر زير مرحله جداگانه مشخص مي‌شود و براي بدست آوردن ميانگين هر زير مرحله اين جمع وزني تقسيم بر عدد۵ مي‌شودکه تعداد سوالات هر زير مرحله است و براي بدست آوردن ميانگين هر مرحله جمع وزني تقسيم بر عدد ۱۵ مي‌شود که تعداد سوالات هر مرحله است.  و سپس رتبه درصدي فرد در هر قسمت مشخص مي‌شود که دغدغه‌هاي  فرد را با گروه همسال وي مي‌سنجد.  و در نهايت تعداد سوالاتي در هر بخش و مرحله که پاسخ فرد به آنها نگراني زياد و خيلي زياد است مشخص شده و نگراني فرد را در اين مراحل نشان مي‌دهد. زمان لازم براي پركردن پرسشنامه ۱۰ تا ۱۵ دقيقه است . 

جدول(۹-۳)  بخشهاي مختلف پرسشنامه دغدغه‌هاي شغلي بزرگسالان

مرحله کشف شغلي ماده‌هاي ۱تا۱۵
تبلور سوال ۱ تا ۵
مشخص سازي سوال۶ تا ۱۰
اجرا سوال ۱۱ تا ۱۵
مرحله ايجاد يا وارد کارشدن ماده‌هاي ۱۶ تا ۳۰
تثبيت سوال ۱۶ تا ۲۰
تحکيم سوال ۲۱ تا ۲۵
پيشرفت سوال ۲۶ تا ۳۰
مرحله بقاء ماده‌هاي ۳۱ تا ۴۵
نگهداشتن سوال ۳۱ تا ۳۵
بروز رساني سوال ۳۶ تا ۴۰
نوآوري سوال ۴۱ تا ۴۵
مرحله قطع همکاري ماده‌هاي ۴۶ تا ۶۰
کاهش سرعت کار سوال ۴۶ تا۵۰
طرح ريزي بازنشستگي سوال ۵۱ تا ۵۵
زندگي بازنشستگي سوال۵۶ تا ۶۰
تغيير شغلي سوال ۶۱

 …

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

چهارده − دو =

0