پرسشنامه تبیین موانع فراروي ورود،پیاده سازي و بکارگیري نظام مدیریت دانش در بانک( پدیدار ۱۳۹۱)

پرسشنامه تبیین موانع فراروي ورود،پیاده سازي و بکارگیري نظام مدیریت دانش در بانک(پدیدار ۱۳۹۱)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

پرسشنامه مشتمل بر ۷۵ سوال می باشد که سوالات آن از طریق بررسی پیشینه موضوع و مطالعات انجام شده در این زمینه طراحی شده است.پاسخ سوالات پرسشنامه دارای ۵ گزینه جواب به شرح ذیل می باشد:

خیلی زیاد(۵) زیاد(۴) متوسط(۳) کم(۲) خیلی کم(۱)

همچنین ارتباط سوالات پرسشنامه با فرضیه ها مطابق جدول ذیل است:

فرضیه ها سوالات
ورود پیاده سازی بکار گیری
فرضیه ۱: ۱-۶ ۷-۱۲ ۱۳-۱۸
فرضیه۲: ۱۹-۲۱ ۲۲-۲۴ ۲۵-۲۷
فرضیه ۳: ۲۸-۲۹ ۳۰-۳۱ ۳۲-۳۳
فرضیه ۴: ۳۴-۳۸ ۳۹-۴۳ ۴۴-۴۸
فرضیه ۵: ۴۹-۵۱ ۵۲-۵۴ ۵۵-۵۷
فرضیه ۶: ۵۸-۶۰ ۶۱-۶۳ ۶۴-۶۶
فرضیه ۷: ۶۷-۶۹ ۷۰-۷۲ ۷۳-۷۵

(۳-۱). ارتباط سوالات پرسشنامه با فرضیه ها

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

سه × یک =

0