پرسشنامه تأثیر فرزندان بر فرایند تصمیم‏گیری انتخاب مقصد در گردشگری داخلی (هاله لشگری۱۳۹۲)

پرسشنامه تأثیر فرزندان بر فرایند تصمیم‏گیری  انتخاب مقصد در گردشگری داخلی (هاله لشگری۱۳۹۲)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

این پرسشنامه دارای ۲۱ سوال بوده و توسط هاله لشگری و همکاران ۱۳۹۲ ساخته شده است و روایی و پایایی آن تأیید شده است.از پرسش نامه ای محقق ساخته بر اساس مدل مفهومی متشکل از سوال های بسته و باز استفاده شد. در جدول زیر سوالات مطرح شده در پرسشنامه برای اندازه گیری هر دسته از متغیرها ارایه شده است.

جدول شماره ۳- ۱: دسته بندی سوالات مطرح شده در پرسشنامه

تأثیر مستقیم یا غیر مستقیم فرزندان بر فرایند تصمیم گیری بیان مسئله یا احساس نیاز به سفر جستجوی اطلاعات مقصد ارزیابی جایگزین ها

( گزینه ها)

انتخاب نهایی مقصد
ویژگیهای مورد نظر برای انتخاب مقصد §      وجود امکانات تفریحی برای فرزندان

§      وجود مکان هایی برای سرگرم شدن فرزندان

§      بودن با افرادی که فرزندان از همراهی با آن ها لذت می برند

§      شنیده های فرزندان در مورد مناسب بودن مقصد برای تفریح

  • احساس مناسب بودن مقصد برای فرزندان
انگیزه ها انتخاب مقصد §      با هم بودن بیشتر خانواده

§      دوری از استرس

§      تفریح خانواده

§      رضایت خانواده

§      ارتباط بیشتر با خانواده

§      آموزش و تربیت فرزندان

§      رضایت فرزندان

§      خواست پدر، مادر یا فرزندان

§      فعالیت های تعاملی

ویژگی های والدین شغل پدر، شغل مادر تحصیلات پدر، تحصیلات مادر تعداد فرزندان
ویژگیهای فرزندان جنسیت (دختر، پسر ) سن (۱۲ تا ۱۴ سال) و (۱۵ تا ۱۸ سال)

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

19 + 2 =

0