پرسشنامه بررسی تأثیر پیاده¬سازی مدل EFQM در عملکرد شرکت

پرسشنامه بررسی تأثیر پیاده¬سازی مدل EFQM در عملکرد شرکت

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی دارد.

پرسشنامه تحقیق متشکل از دو دسته سؤال است. دسته اول به منظر تعیین و مشخص شدن مشخصات نمونه آماری از لحاظ جنسیت، سن، وضعیت تأهل، سطح تحصیلات و سابقه خدمت تنظیم گردیده و دسته دوم بمنظور آزمون فرضیه­های تحقیق حاظر بر مبنای یک روش تجربه شده، برای ارزیابی وجوه مختلف شرکت شکل گرفته است که روی هم رفته تعالی سازمان را بر حسب توانمندی­ها و دستاورد­های سازمانی به نمایش می­گذارد. در پرسشنامه حاضر، تعالی در بعد وسیع در نظر گرفته شده و صرفاً به وجوه سیستم­های مدیریت کیفیت(مانند ISO 9000) محدود نمی­شود. این پرسشنامه دارای ۵۰ سؤال بسته و هم وزن می­باشد. جدول شماره ۳-۱ تقسیم بندی سؤالات پرسشنامه در رابطه با هر یک از فرضیه­ها را نشان می­دهد.

جدول(۳-۱): ساختار پرسشنامه

معیار(فرضیه) تعداد سؤالات ترتیب سئوالات
رهبری ۵ ۱-۵
خط مشی و استراتژی ۴ ۶-۹
کارکنان ۵ ۱۰-۱۴
شراکت و منابع ۵ ۱۵-۱۹
فرآیند­ها ۷ ۲۰-۲۶
نتایج مشتری ۹ ۲۷-۳۵
نتایج کارکنان ۵ ۳۶-۴۰
نتایج جامعه ۳ ۴۱-۴۳
نتایج کلیدی عملکرد ۷ ۴۴-۵۰
جمع کل ۵۰  

در این مطالعه متغیر­ها با استفاده از سوالات ۵ امتیازی مقیاس لیکرت (۱: خیلی کم تا ۵: خیلی زیاد) اندازه گیری شدند.

….

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

8 + یک =

0