پرسشنامه باورهای فراشناخت (۳۰-MCQ)

پرسشنامه باورهای فراشناخت (۳۰MCQ)

روایی و پایایی دارد

نمره گذاری و کلید سوالات دارد

     این پرسشنامه، يك ابزار ۳۰ گويه اي خود گزارشي است كه باورهاي افراد درباره تفكرشان را مي سنجد. این ابزار به منظور سنجش چند عنصر فراشناختی، خصیصه ای که برخی از آنها نقش محوری در مدل فراشناختی اختلال روانشناختی دارند طراحی شده است.

پاسخ ها در اين مقياس بر پايه چهار درجه اي ليكرت: ۱= موافق نيستم تا ۴= خيلي زياد موافقم محاسبه مي شود. اين مقياس ها داراي پنج خرده مقياس است: ۱) باورهاي مثبت درباره نگراني، ۲) باورهايي درباره كنترل ناپذيري و خطرافكار، ۳) باورهايي درباره اطمينان شناختي، ۴) باورهايي درباره نياز به كنترل افكار و ۵) وقوف شناختي است (زمانزاده، ۱۳۹۲).

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

3 × پنج =

0