پرسشنامه آزمون پایبندی مذهبی(جان بزرگی۱۳۸۸)

پرسشنامه آزمون پایبندی مذهبی(جان بزرگی۱۳۸۸)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

این پرسشنامه دارای ۶۰ است.این آزمون رفتار های مذهبی را در موقعیت های بالینی و پژوهشی  می سنجد و متغیر های مذهبی را در مداخله هایی که به نوعی از روش های مذهبی  استفاده می کنند ، کنترل می نماید . این آزمون از یک پرسش نامه شصت سوالی تهیه شده است که سه عامل ( پایبندی مذهبی دو سو گرایی و نا پایبندی مذهبی ) را مورد سنجش قرار می دهد . در عامل پایبندی مذهبی فرد بی تردید رفتار خود را بر اساس معیار های مذهبی تنظیم می کند و می کوشد که همه رفتار هایش را بر اساس معیار های مذهبی تنظیم کند . در عامل نا پایبندی مذهبی فرد هیچ گونه تعمدی به تنظیم رفتار ها بر اساس اصول یا دستور العمل های مذهبی ندارد.  در عامل دو سو گرایی مذهبی فرد همواره نگران و در حالت تردید مذهبی به سر می برد . بین کردار و گفتارش نا هماهنگی وجود دارد. در برابر سختی ها کم تحمل است. احساس خوبی به خود و رابطه خود با خدا ندارد. از اعمال مذهبی خود ناراضی است و تنها هنگام سختی ها به خدا پناه می برد. شایان ذکر است ابعادی که در این پرسش نامه به دست آمده است ابعاد دین داردی را الزاما نمی سنجد بلکه ابعاد روی آوری به دین یا روی گردانی یک فرد را از مذهب یا ایمان فرد را به اعتقادات مذهبی می سنجد .

عامل پايبندي: شامل۲۲ ماده، سؤالهاي :۳۸و۴۱و ۳۹ؤ ۵۵و۱۹و۲۶و۶۰و۵۰و ۱۵و ۳و ۵۲و ۳۴وو۴۷و۱۶و ۷و ۶و ۳۶و ۳۲و ۱۴و ۵۸و ۳۵و۲۱

عامل دو سو گرايي: شامل ۲۱  ماده ، سؤال هاي:

۱و ۴و ۳۷و۱۱و۴۳و۵و۲و۵۳و۱۰و۵۶و۲۴و۲۲و۲۹و۵۴و۴۹و۴۰و۹و۱۲و۳۰و۲۳و۸

عامل سوم: شامل ۱۷ ماده ، سؤالهاي:

۴۶و۲۷و۵۷و۵۱و۳۳و۴۲و۴۵و۳۱و۴۴و۴۸و۱۸و۵۹و۱۷و۱۳و۲۰و۲۸و۲۵

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

3 × پنج =

0