مقیاس کنترل راتر (درونی – بیرونی) RLOC1966

نام پرسشنامه : مقیاس کنترل راتر (درونی – بیرونی)  RLOC1966

 روایی و پایایی: دارد

طریقه نمره دهی: دارد

منبع: دارد

توضیحات:

آزمون منبع کنترل

این آزمون توسط راتر در سال ۱۹۶۶ ساخته شد. پرسشنامه زیر برای سنجش انتظارات افراد در منبع کنترل تدوین شده است، که دارای ۲۹ ماده که هر ماده دارای یک جفت سئوال (الف و ب) می باشد. از آزمودنی خواسته می شود بین هر جفت سئوال یک ماده یکی را انتخاب کند و علامت زده واضح است این انتخاب بر اساس اعتقاد عمیق و روشن آزمودنی خواهد بود.

راتر ۲۳ ماده از مواد این پرسشنامه را با هدف مشخص، جهت روشن شدن انتظارات افراد درباره منبع کنترل تدوین کرده و ۶ ماده دیگر هدف آزمون را با لباس مبدل  دنبال می کند که این ماده های خنثی ساختار و بعد اندازه گیری شده را برای آزمودنی مبهم می سازد.

سئوال های ۲۴، ۱۹، ۱۴، ۸ و۱ و ۲۸ سئوالاتی هستند که آزمودنی را از مدار اصلی و هدف آزمون منصرف می سازند. نمره گذاری آزمودنی مبنی بر مجموع نمرات حاصل از تعداد ضربدارهایی است که آزمودنی در مقابل سئوالات مشخص کرده است.

این مجموع نمرات از سئوالاتی به غیر از ۶ سئوال انحرافی بدست خواهد آمد و کل نمره هر فرد نشان دهنده درجه و میزان کنترل او می باشد. میانگین این مقیاس ۸۴/۸ و میانه آن ۸ می باشد.

در ۲۳ ماده ای که جهت نمره گذاری تعیین شده اند سئوالات (الف) یک نمره و سئوالات (ب) صفر نمره می گیرند چون کل نمره هر فرد نشان دهنده نوع و درجه منبع کنترل افراد می باشد بنابراین تنها آزمودنی هایی که نمره ۹ یا بیشتر بگیرند واجد منبع کنترل بیرونی و افرادی که نمره کمتر بگیرند دارای منبع کنترل درونی خواهند بود.

میزان ضریب بازآزمایی این پرسشنامه بین ۴۰/۰ تا ۸۳/۰ گزارش شده است. صبوری مقدم (به نقل از یار یاری، مرادی و یحیی زاده، ۱۳۸۶) در سال ۱۳۷۲ ضریب پایایی مقیاس راتر را بااستفاده از روش تصنیف حدود ۸۱/۰ به دست آورده است. موفق ((به نقل از یار یاری و همکاران، ۱۳۸۶) روایی این مقیاس را با استفاده از روایی ملاک همزمان با منبع کنترل نویکی استریکلند به عنوان ملاک، ۳۹/۰ بدست آورد.

 

قیمت: ۴۵۰۰ تومان

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

پنج × یک =

0