مقیاس افسردگی دانشجویان USDI کواجا و بریدن ۲۰۰۶

نام پرسشنامه : مقیاس افسردگی دانشجویان USDI کواجا و بریدن ۲۰۱۸

 روایی و پایایی: دارد

طریقه نمره دهی: دارد

منبع: دارد

توضیحات:

پرسشنامه افسردگي دانشجويان مقياس افسردگي دانشجويان ابزاري نو براي سنجش ميزان افسردگي دانشجويان است، كه توسط کواجا و بریدن در سال ۲۰۱۸ ساخته شد . اين مقياس از سه خرده مقياس رخوت و بيحالي، عامل شناختي – هيجاني و انگيزه تحصيلي تشكيل شده است. اين مقياس ۳۰ سوال پنج گزينه – اي دارد كه گزينه هاي آن به ترتيب از ۱ تا ۵ نمره گذاري شده و نمره هر آزمودني بين ۳۰ تا ۱۵۰ قرار مي گيرد. در اين مقياس از آزمودني خواسته مي شود، ميزان انطباق هريك از سوالا ت را با حالات روحي خود طي دو هفته گذشته مشخص كند . در ايران توسط حجازي، رضايي شريف و شالچي (۱۳۸۷) اين پرسشنامه براي دانشجويان دانشگاه تهران تهيه و روايي و پايايي آن نيز بررسي شده است.

قیمت: ۴۵۰۰ تومان

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

پنج + دوازده =

0