تفسير گام به گام ميلون: اجرا وتفسیر آزمون Millon Clinical Multiaxial Inventory-III

تفسير گام به گام ميلون: اجرا وتفسیر آزمون Millon Clinical Multiaxial Inventory-III

تفسير گام به گام ميلون

گام اول: وارسي شاخص هاي روايي

  • وارسي نمره مقياس روايي(V)

در اين پروفايل نمره مقياس روايي برابر با صفر است V=0، که نشان از اعتبار آزمون می باشد.

  • وارسي نمره مقياس افشاء(X)

نمره مقياس افشاء در اين آزمودني برابر با ۶۶ می باشد و چون بين نمرات ۳۴ تا ۱۷۸قرار دارد، در نتيجه پروفايل معتبر است. خصوصاً كه مقياس V نيز صفر است.  با توجه به اینکه نمره ی آزمودنی کمی بالاتر از  دامنه ی  مورد  قبول برای اعتبار پروتکل می باشد می توان نتیجه گرفت، که آزمودنی حالت دفاعی داشته و برخی از  مشکلات روانشناختی خود را انکار کرده است…………..

گام دوم: وارسي مقياس هاي آسيب شديد شخصيت

بررسي ها در مقياس هاي……………

گام سوم: وارسي مقياس هاي الگوهاي باليني شخصيت

در اين گام از تفسير به بررسي مقياس هاي ۱ تا ۸B مي پردازيم و مقياس هاي برافراشته را مشخص نموده و به تفسير آنها مي پردازيم. همان………………

مقياس افسردگي(۲B)

نمراتي كه اين فرد بدست آورده نشان مي دهد که آزمودنی اختلال شخصیت که به گونه ای دیگر تصرح نشده (NOS) همراه با صفات شخصیت افسرده، كه BR آن برابر با ۷۸ است . سبك شخصيتي افسرده نه تنها شامل نشانه هاي بازگشتي افسردگي است، بلكه الگوي پايداري از افكار، نگرش ها، رفتارها و خودپنداره مربوط به افسردگي را در بر مي گيرد. اين قبيل افراد خود را بي ارزش، آسيب پذير،……………..

انواع كدهاي شايع با اختلال شخصيت افسرده

به علت برافراشتگي در مقياس هاي D(افسرده خويي) و CC (افسردگي اساسي)، بررسي كدهاي شايع بايد با احتياط صورت گيرد زيرا ابتدا بايد افسردگي باليني با……………

دلالت هاي درماني

كانون عمده مداخله براي اين افراد مداخله هاي مربوط به رفتار ميان فردي، طرحواره هاي شناختي، خودپنداره و انتظارات است. فنون ويژه احتمالاً مشتمل بر مهارت هاي اجتماعي،  جرأت ورزي، مداخله هاي شناختي كه فرض هاي زيربنايي را به چالش مي كنند، برنامه………….

گام چهارم: وارسي مقياس هاي نشانگان باليني

فرد در مقياس هاي نشانگان باليني شديد، در مقياس CC(اختلال افسردگي اساسي) BR=95را بدست آورده و در مقیاس های بالینی شدید…………….

گام پنجم: تفسير معناي يك نشانگان در بطن سبك يا اختلال شخصيت مراجع

بيمار فعلي داراي اختلال شخصيت افسرده، افسرده خويي و افسردگي اساسي است. همان طور كه در تاريخچه و شرح حال بيمار مشاهده مي شود اين فرد داراي………………

گام ششم: تلفيق يافته هاي آزمون با ساير منابع اطلاعاتي

همان طور كه در پروفايل اين فرد مشاهده مي شود شاخص هاي اصلاح و تعديل، الگوي پاسخ غير عادي اي را نشان نمي دهند و فرد به سؤالات با دقت پاسخ داده و سؤالات را فهميده است و همكاري خوبي با آزمون گر داشته است. در مورد مقياس هاي شخصيتي،

…………..

قیمت : ۱۸۰۰۰ تومان

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

19 − دو =

0