پیشینه ومبانی نظری پيدايش‌ و سر تحول فناوری اطلاعات در سازمان‌ها

پیشینه ومبانی نظری پيدايش‌ و سر تحول فناوری اطلاعات در سازمان‌ها

۲-۱- مقدمه…………………………………………………………………………………………………………. ۱۸

۲-۲- پيدايش‌ و سر تحول فناوری اطلاعات در سازمان‌ها……………………………………………. ۲۰

۲-۲-۱- سير تحول کاربرد سيستم‌هاي اطلاعاتي و فناوري اطلاعات……………………………………. ۲۱

۲-۲-۲- سيرتحول زيرساخت‌ها و معماري فناوري اطلاعات…………………………………………………… ۲۲

۲-۲-۳- اعصار سيستم‌هاي اطلاعاتي……………………………………………………………………………………….. ۲۳

۲-۲-۴- سير تحول در طراحي و توسعه سيستم‌هاي اطلاعاتي…………………………………………….. ۲۶

۲-۲-۵- سير تحول در نقش واحد سيستم‌هاي اطلاعاتي و فناوري اطلاعات………………………. ۲۶

۲-۳- تعریف فناوری اطلاعات و سیستم‌های اطلاعاتی……………………………………………………………….. ۲۸

۲-۳-۱- قلمروی سیستم‌های اطلاعاتی  و فناوری اطلاعات…………………………………………………… ۲۸

۲-۳-۲- تعریف سیستم‌های اطلاعاتی……………………………………………………………………………………… ۳۱

۲-۳-۳- سيستم‌هاي اطلاعاتي و فناوري اطلاعات………………………………………………………………….. ۳۲

۲-۴- نگرش استراتژيک به سيستم‌هاي اطلاعاتي و فناوري اطلاعات…………………………… ۳۴

۲-۴-۱- تعريف مديريت استراتژيک ………………………………………………………………………………………… ۳۴

۲-۴-۲- فرآيند مديريت استراتژيک………………………………………………………………………………………….. ۳۴

۲-۴-۳- سطوح مديريت استراتژيک…………………………………………………………………………………………. ۳۶

۲-۵- چارچوب‌ها و الگوهای استراتژی سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات……………. ۳۹

۲-۵-۱- چارچوب وارد و پپارد…………………………………………………………………………………………………… ۴۰

۲-۵-۲- ماتريس سوليوان………………………………………………………………………………………………………….. ۴۰

۲-۵-۳- شبکه استراتژيک…………………………………………………………………………………………………………. ۴۲

۲-۵-۴- سبد کاربردها……………………………………………………………………………………………………………….. ۴۷

۲-۵-۵- استراتژي‌هاي عمومي فناوري اطلاعات (پارسونز) ……………………………………………………. ۴۹

۲-۶- کارکردها و زیرسیستم‌های سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات……………………. ۵۳

۲-۶-۱- زیر کارکردهای سیستم‌های اطلاعاتی و فناوری اطلاعات در سازمان……………………… ۵۴

۲-۶-۲- استراتژی‌ تامین کاربردها و سیستم‌های اطلاعاتی……………………………………………………. ۵۸

۲-۶-۳- استراتژی ساخت یا خرید کاربردها و سیستم‌های اطلاعاتی……………………………………. ۵۹

۲-۶-۴- استراتژی مدیریت سبد کاربردها و سیستم‌های اطلاعاتی……………………………………….. ۶۱

۲-۶-۵- استراتژی ساخت و توسعه کاربردها و سیستم‌های اطلاعاتی…………………………………… ۶۲

۲-۶-۶- استراتژی‌ مدیریت و ارائه خدمات فناوری اطلاعات …………………………………………………. ۶۴

۲-۶-۷- استراتژي‌هاي مديريت زيرساخت و فناوري……………………………………………………………….. ۶۷

۲-۷- درباره سازمان مدیریت صنعتی………………………………………………………………………. ۷۱

۲-۷-۱- تاريخچه سازمان مدیریت صنعتی………………………………………………………………………………. ۷۱

۲-۷-۲- ماموريت سازمان…………………………………………………………………………………………………………… ۷۳

۲-۷-۳- اهداف……………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۳

۲-۷-۴- ساختار سازمانی……………………………………………………………………………………………………………. ۷۳

۲-۷-۵- خدمات مشاوره‌اي و پژوهشی سازمان مديريت صنعتي……………………………………………. ۷۴

۲-۷-۶- اصول محوري در ارايه خدمات مشاوره‌اي………………………………………………………………….. ۷۵

۲-۷-۷- انواع خدمات مشاوره‌ای……………………………………………………………………………………………….. ۷۵

۲-۸ الگوی  مفهومي پژوهش………………………………………………………………………………….. ۷۶

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

یک × دو =

0