پرسش نامه آمادگی برای تغییر دونهام و همکاران (۱۹۸۹)

پرسش نامه آمادگی برای تغییر  دونهام و همکاران (۱۹۸۹)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی دارد.

ابزار استفاده‌شده برای ارزیابی آمادگی کارکنان واعضای هیات علمی دانشگاه آزاداسلامی منطقه ۱۷ برای تغییر، پرسش‌نامه استاندارد ۸ ۱ سئوالی گرایش به سوی تغییردونهام و همکاران (۱۹۸۹) هست. این ابزار ترکیبی از سه مؤلفه است: مؤلفه شناختی، مؤلفه احساسی و مؤلفه رفتاری. مؤلفه شناختی یک گرایش، اطلاعاتی است که یک شخص درباره شخص یا چیزی دارد. این اطلاعات منجر به شکل‌گیری مؤلفه احساسی می‌شود. مؤلفه احساسی، احساسی است که شخص در برخورد با یک موضوع پس از ارز یایی آن دارد و اغلب به صورت تمایل یا عدم تمایل به آن موضوع بیان می‌شود. مؤلفه رفتاری، رفتار و منشی است که شخص در برابر موضوع گرایش برمی‌گزیند.

 جدول (۳-۱) توزیع تعداد و شماره سؤالات پرسشنامه برحسب ابعاد سازمان یادگیرنده و آمادگی برای تغییر

متغیر بعد شماره سؤال
بعد سطح
نگرش نسبت به تغییر مؤلفه شناختی ۲۴-۲۵-۲۸-۳۴-۳۵-۳۹      (۶سئوال)
مؤلفه احساسی ۲۳-۲۶-۳۰-۳۶-۳۷-۳۸      (۶سئوال)
مؤلفه رفتاری ۲۲-۲۷-۲۹-۳۱-۳۲-۳۳      (۶سئوال)

 ….

….

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

پنج × 1 =

0