پرسشنامۀ هیجان خواهی فرم کوتاه زاکرمن

پرسشنامۀ هیجان خواهی فرم کوتاه زاکرمن

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

ماروین زاکرمن در سال ۱۹۷۸ مقیاس هیجان­خواهی را تدوین کرد. در نهایت یک نمرۀ کل و چهار نمره برای زیر مقیاس هیجان و ماجراجویی، تجربه­جویی، بازداری­زدایی، ملال­پذیری بدست می­آید(صفاری، ۱۳۸۵).

پرسشنامۀ مورد استفاده در این پژوهش، پرسشنامۀ هیجان­خواهی فرم کوتاه زاکرمن(۱۹۷۹) بود که شامل سلسله سؤالاتی است که برای ارزیابی تمایل فرد به فعالیت­های مخاطره­انگیز به کار می­رود. این آزمون ۱۴ سؤال است که دارای دو گزینۀ الف و ب است که برای پاسخ­های الف نمره۱+ وبرای پاسخ­های ب نمرۀ ۱- در نظر گرفته شده است.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

بیست − شانزده =

0