پرسشنامه چند محوری بالینی میلون ۳- ۱۹۷۰(MCMI-III)

نام پرسشنامه : پرسشنامه چند محوری بالینی میلون ۳- ۱۹۷۰(MCMI-III)

 روایی و پایایی: دارد

طریقه نمره دهی: دارد

منبع: دارد

توضیحات:

ابزار اندازه گیری در این پژوهش پرسشنامه بالینی چندمحوری میلون سه(MCMI[1]) می باشد. MCMI-III در سال های دهه ۱۹۷۰ توسط تئودور میلون[۲]، نظریه پرداز شخصیت و همکارانش تدوین شد. این پرسشنامه دارای ۱۷۵ گزاره در مورد شخصیت و رفتار است که مراجع بر حسب اینکه آیا درباره وی صدق می کند یا نه بصورت “درست” یا ” غلط” به آنها پاسخ می دهد. توانایی خواندن آزمودنی دست کم باید در سطح کلاس هشتم باشد. این پرسشنامه دارای۲۸ مقیاس می باشد که از این ۲۸ مقیاس، ۴مقیاس(شاخص های Z,Y,X,V که به ترتیب به سنجش روایی، افشاگری[۳]، مطلوبیت[۴] و خودکم شماری[۵] می پردازند) به روایی و اعتبار آن اختصاص دارد، ۱۱مقیاس الگوهای شخصیت بالینی(شامل اسکیزوئید[۶]، اجتناب[۷]، افسردگی[۸]، وابسته[۹]، نمایشی[۱۰]، خودشیفته[۱۱]، جامعه ستیز[۱۲]، آزارگر[۱۳]، وسواسی[۱۴]، منفی گرا [۱۵]وخودآزار[۱۶]) را اندازه گیری می کند، ۳مقیاس نشانگر الگوهای شخصیتی شدید(شامل اسکیزوتایپال[۱۷]، مرزی[۱۸]، پارانوییا[۱۹]) است، ۷مقیاس نشانگان بالینی(شامل اضطراب، اختلال جسمانی شکل[۲۰]، دوقطبی[۲۱]، افسرده خویی[۲۲]، وابستگی به الکل، وابستگی به مواد و اختلال استرس پس از ضربه[۲۳]) را اندازه گیری می کند و ۳ مقیاس دیگر نشانگان بالینی جدی(اختلال تفکر، افسردگی عمده و اختلال هذیانی[۲۴]) را مورد سنجش قرار می دهد.

روایی و اعتبار: شریفی و همکاران (۱۳۸۶) نشان دادند مقياس هاي میلون توان پيش بيني مثبت، منفي و كل بالايي دارند. توان پيش بيني مثبت مقياس ها در دامنه ۹۲/۰ تا ۹۸/۰، توان پيش بيني منفي مقياس ها از ۹۳/۰ تا ۹۹/۰ است، همچنين توان تشخيص كل تمام مقياس ها در دامنه ۵۸/۰ تا ۸۳/۰ قرار دارد. پایایی مقیاس ها در مطالعه هنجاریابی میلون به فاصله زمانی ۵تا ۱۴ روز از دامنه۸۶% (مقیاس بدنمایی) تا ۹۶%(شبه جسمی) با متوسط ۹۰% برای تمامی مقیاس ها گزارش شده است. همچنین در مطالعه شریفی و همکاران(۱۳۸۶) پایای آزمون ازطریق روش همسانی درونی محاسبه شده است وضریب آلفای مقیاس­ها در دامنه ۸۵% (وابستگی به الکل) تا ۹۷%( اختلال استرس پس از ضربه) بدست آمده است.

قیمت: ۴۵۰۰ تومان

 

[۱] -Millon clinical Multiaxial Inventory

[۲] -Theodore Millon

[۳] -disclosure

[۴] -desirability

[۵] -debasement

[۶] -schizoid

[۷] -avoidant

[۸] -depressive

[۹] -dependent

[۱۰] -histrionic

[۱۱] -narcissistic

[۱۲] -antisocial

[۱۳] -sadistic

[۱۴] -compulsive

[۱۵] -negativistic

[۱۶] -masochism

[۱۷] -schizotypal

[۱۸] -borderline

[۱۹] -paranoid

[۲۰] -somatoform

[۲۱] -bipolar

[۲۲] -dysthymia

[۲۳] -posttraumatic stress disorder

[۲۴] -delusional disorder

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

سه + 20 =

0