پرسشنامه پیش آزمون و پس آزمون دروس زبان انگلیسی پایه سوم راهنمایی

پرسشنامه پیش آزمون و پس آزمون دروس زبان انگلیسی پایه سوم راهنمایی

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی دارد.

برای گردآوری اطلاعاتمربوط به یادگیری و یادداری دانش آموزان از آزمون های معلم ساخته استفاده گردید. که هر کدام از آن ها بر اساس نمره (صفر تا ۲۰) طراحی گردیده اند. آزمون های یادگیری معلم ساختهدر دو مرحله پیش آزمون و پس آزمون و آزمون یادداری در یک مرحله بعد از گذشت دو هفته از اجرای پس آزمون اولاجرا گردید.در توضیح کامل تر باید بگوییم، که برای جمع آوری داده های حاصلاز اجرای متغیر مستقل (راهبردهای شناختی): زبان انگلیسی با ماهیت کلامی (هر کدام ۴ متن: دو متن آسان و دو متن دشوار) برای استفاده در پیش آزمونو پس آزمون ها انتخابشدند. هم چنین برای ارزشیابی میزان یادگیری و یادداری دانش آموزان از این متون، ۶ آزمونتشریحی تشکیل شده از سوالات آسان و دشوار با کمک دبیران مربوطه تهیه و پس از تأیید روایی آن ها، اجرا گردید (بانک سوالات در قسمت پیوست موجود می باشد).

 …

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

سه × یک =

0