پرسشنامه پس آزمون

پرسشنامه پس آزمون

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی دارد.

پس آزمون نیز شامل ۳۰ سوال چهار گزینه ای محقق ساخته از مطالب تدریس شده کتاب علوم تجربی ششم ابتدایی در طول ۱۲ جلسه تدریس با استفاده از روش نقشه های مفهومی و روش های مرسوم شده بود که تعداد ۱۰ سؤال آن سطح یاد داری و ۱۰ سؤال سطح درک و ۱۰ سؤال سطح کاربست را می سنجید (جدول ۲-۳). لازم به ذکر است که سؤالات به صورت ۴ گزینه ای توسط محقق ساخته شده و پیوست می باشد.

جدول ۳-۲ سوالات پس آزمون بر اساس سطوح یادداری، درک و کاربست بلوم

کاربست درک یادداری    سطوح سوالات

آزمون

       
۴-۶-۷-۱۲-۱۸-۲۳-۲۶-۲۷-۲۸-۲۹ ۲-۳-۹-۱۱-۱۵-۱۷-۲۱-۲۲-۲۴-۳۰ ۱-۵-۸-۱۰-۱۳-۱۴-۱۶-۱۹-۲۰-۲۵ پس آزمون

همان طور که در جدول ۳-۲ مشاهده می شود شماره هر یک از سوالات بر اساس سطحی که مورد سنجش قرار می دهند شماره گذاری شده اند.

….

….

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

19 − 5 =

0