پرسشنامه ویژگیهای شخصیت NEOPI-R (مک کری و کوستا)

پرسشنامه ویژگیهای شخصیت NEOPI-R (مک کری و کوستا)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

و برای سنجش ویژگیهای شخصیت از پرسشنامه NEOPI-R که دارای پنج بعد می باشد استفاده شده

قابل ذکر است که اعتبار و روایی ابزارهای مورد استفاده در تحقیق حاضر در تحقیقات قبلی مورد تایید قرار گرفته است.

متغیر ابعاد گویه
ویژگیهای شخصیت روانژندی ۱۲
برونگرایی ۱۲
انعطاف پذیری ۱۲
دلپذیر بودن ۱۲
مسئولیت پذیری ۱۲

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

دو × چهار =

0