پرسشنامه هویت (isi- 6g) (برزونسکی ،۱۹۹۲)

پرسشنامه هویت (isi- 6g) (برزونسکی  ،۱۹۹۲)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

پرسشنامه سبک هویت (برزونسکی[۱] ،۱۹۹۲) یک مقیاس ۳۹سوالی که ۱۱سوال آن مربوط به مقیاس اطلاعاتی ، ۸ سوال آن مربوط مقیاس هنجاری ، ۱۰سوال آن مربوط به مقیاس سردرگم یا اجتنابی و۱۰سوال آن مربوط به مقیاس تعهد مي‌ باشد که برای تحلیل ثانویه مي‌ باشد ویک سبک هویت محسوب نمي‌ شود .پاسخ آزمودنی ها به سوالات به شکل طیف لیکرت ۵درجه ای میباشد که شامل کاملا مخالف (۱)تاحدودی مخالف (۲) مطمئن نیستم (۳)تاحدودی موافق(۴) کاملا موافق (۵) مي‌ باشد .

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

نوزده + هفده =

0