پرسشنامه نگرش حرفه اي(يزدان پناه ۱۳۹۳ )

پرسشنامه نگرش حرفه اي(يزدان پناه ۱۳۹۳ )

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی دارد.

پايايي و روايي اين پرسشنامه در سال ۲۰۱۳ درمدرسه  راهنمايي دولتي ناحيه مالاكاند خيبر پاختونخوا پاكستان توسط احمد اقبال (بخش آموزش دانشگاه مالاكاند پاكستان) و سعيد همدان (مدرسه تحقيقات آموزش از دانشگاه تكنولو‍ژ‍ي مالزيا) و زب آلام (بخش تحقيقات مديريت دانشگاه مالاكاند) و صيحت اله (بخش علوم كامپيوتر مالاكاند) و خليل الرحمان (دانشجوي دكتراي آموزش از دانشگاه لاهور پاكستان) به اثبات رسيده است. اما در ادامه توسط محقق ۱۸ سؤال انتخاب و تغييراتي در آن انجام داده است. ) يزدان پناه (۱۳۹۳

….

….

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

15 − 13 =

0