پرسشنامه نقش تلفن همراه بر فرهنگ ارتباطی کاربران

پرسشنامه نقش تلفن همراه بر فرهنگ ارتباطی کاربران

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

این پرسشنامه دارای ۲۴ سوال بوده و روایی و پایایی آن تأیید شده است.در پرسشنامه ذیل پنج فرضیه به کار رفته که برای رد و اثبات هریک از فرضیه ها  شاخص های جداگانه ای مورد استفاده قرار گرفته شده است.

“بین میزان  استفاده از تلفن همراه و اجتماع گریزی افراد رابطه معنی داري وجود دارد”

“بین استفاده از تلفن همراه و افزایش اطلاعات کاربران از محیط اجتماعی رابطه معنی دار وجود دارد”

“بین نحوه استفاده از تلفن همراه و شکل گیری جامعه مجازی  ارتباط مستقیم وجود دارد”

“بین استفاده از تلفن همراه وروش های جدید برقراری ارتباط رابطه معنی داری وجود دارد”

” بین استفاده  از تلفن همراه و چالش های فرهنگی رابطه مستقیمی وجود دارد”

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

ده + سه =

0