پرسشنامه میزان گرایش به رفتار انحرافی(Paternstoer & Iovanni,1989: 57)

پرسشنامه میزان گرایش به رفتار انحرافی(Paternstoer & Iovanni,1989: 57)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

برای سنجش میزان گرایش به رفتار انحرافی، سه بعد شناختی، رفتاری و عاطفی در نظر گرفته شده است. که در این سه بعد شاخص های سرقت، مصرف مشروبات الکلی، مصرف مواد (مخدر)، خشونت و تقلب(Paternstoer & Iovanni,1989: 57)در نظر گرفته شده و در نهایت با سوالات مناسب مورد سنجش قرار گرفته اند.

جدول(۴-۱) ابعاد و شاخص های متغیر وابسته(میزان گرایش به رفتار انحرافی)

متغییر ابعاد گویه
میزان گرایش به رفتار  انحرافی شناختی ۱

۲

۳

۴

۵

عاطفی ۶

۷

۸

۹

۱۰

رفتاری ۱۱

۱۲

۱۳

۱۴

۱۵

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

17 + 17 =

0