پرسشنامه مهارت مقابله (CISS)

پرسشنامه مهارت مقابله (CISS)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

این پرسش نامه به منظور ارزیابی انواع روش های مقابله ای در موقعیت های تنیدگی زا  توسط اندلر و پارکر (۱۹۹۰) ساخته شد. این آزمون شامل ۴۸ ماده است که بر مبنای طیف لیکرت به هر عبارت یک تا پنج نمره داده می شود و سه راهبرد مقابله ای مسئله محور، هیجان محور و راهبرد مقابله ای اجتنابی را اندازه می گیرد.

متغیر تعداد سوالات
راهبرد مسئله مدار ۱۲
راهبرد هیجان مدار ۱۵
راهبرد اجتناب مدار ۱۳
راهبردهای مقابله با استرس ۲۱

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

19 + سیزده =

0