پرسشنامه مقياس تاب آوري كانر و ديويدسون (۲۰۰۳)(CD-RIS)

پرسشنامه مقياس تاب آوري كانر و ديويدسون (۲۰۱۷)(CD-RIS)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی دارد.

اين پرسشنامه را کانر و ديويدسون[۱] با مرور منابع پژوهشي ۱۹۹۱-۱۹۷۹ حوزه تاب آوري تهيه کردند. بررسي ويژگي‌هاي روان سنجي اين مقياس در شش گروه، جمعيت عمومي، مراجعه کنندگان به بخش مراقبت‌هاي اوليه، بيماران سرپايي روان پزشکي، بيماران با مشکل اختلال اضطراب فراگير، و دو گروه از بيماران استرس پس از سانحه انجام شده است. اين مقياس براس سنجش ابعاد مختلف تاب آوري گسترش يافته است و احساس توانايي فردي، مقاومت در برابر تأثيرات منفي، پذيرش مثبت تغيير، اعتماد به غرايز فردي، احساس حمايت اجتماعي، ايمان و روي آورد عملگرايانه به روش‌هاي حل مسأله را شامل مي‌شود. پژوهش‌ها نشان مي‌دهند که اين مقياس براي سنجش ميزان تاب آوري افراد بزرگسال مناسب است( کانر و ديويدسون،۲۰۱۷؛ کانر، ديويدسون و لي[۲]،۲۰۱۷). تهيه کنندگان اين مقياس بر اين باورند که اين پرسش نامه به خوبي قادر به تفکيک افراد تاب آور از غيرتاب آور در گروه‌هاي باليني و غيرباليني بوده، و مي‌تواند در موقعيت‌هاي پژوهشي و باليني مورد استفاده قرار گيرد. ماده‌هاي اين مقياس به روش پنج درجه‌اي ليکرت( کاملاً نادرست تا هميشه درست) نمره گذاري مي‌شود.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

1 × چهار =

0