پرسشنامه مشتری مداری (حجت شمامی۱۳۹۲)

پرسشنامه مشتری مداری (حجت شمامی۱۳۹۲)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

پرسشنامه مورد نظر پرسشنامه مشتری مداری (محقق ساخته حجت شمامی۱۳۹۲) حاوی ۱۷ گویه یا سوال است که سئوالات آن در ۴ بخش به شرح زیر تقسیم بندی شده است:

مشتری مداری ۱۷ سوال سوال ۱ تا ۱۷

در این مطالعه متغیر ها با استفاده از سوالات ۷ امتیازی مقیاس لیکرت (۱: کاملاً مخالفم تا ۷: کاملاً موافقم) اندازه گیری شدند.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

7 − سه =

0