پرسشنامه مسئولیت پذیری عبدل و ابراهیم (۲۰۰۲)

پرسشنامه مسئولیت پذیری  عبدل و ابراهیم (۲۰۱۶)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

در پژوهش حاضر جهت سنجش مسئولیت پذیری از مقیاس مسئولیت پذیری عبدل و ابراهیم (۲۰۱۶) استفاده شده است. بر مبنای اطلاعات حاصل از منابع مربوط به موضوع پرسشنامه ای مشتمل بر ۱۲ سوال بر مبنای مقیاس لیکرت توسط عبدل و ابراهیم(۲۰۱۶) تهیه و تنظیم شد.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

17 + 19 =

0