پرسشنامه مدیریت دانش

پرسشنامه مدیریت دانش

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی دارد.

برای سنجش مدیریت دانش از پرسشنامه استاندارد، حاوی ۳۸ سوال استفاده شد.که از این تعداد،۶ سوال مربوط به اکتساب دانش، ۶ سوال مربوط به ایجاد دانش، ۱۰سوال مربوط به ذخیره کردن دانش، ۱۱ سوال مربوط به توزیع دانش و ۵ سوال مربوط به نگهداری از دانش می باشد هر پرسشنامه دارای ۵ گزینه است که طیف و امتیاز بندی پرسش ها به صورت کاملا موافقم  نمره ۵، موافقم نمره ۴، نسبتا موافقم نمره ۳، مخالفم نمره ۲وکاملا مخالفم نمره ۱ می باشد(پیوست الف).

جدول۳-۳- شماره گذاری مولفه های متغیر مدیریت دانش

مولفه ها اکتساب دانش ایجاد دانش ذخیره کردن دانش توزیع دانش نگهداری از دانش
شماره سوال ۱ تا ۶ ۷ تا ۱۲ ۱۳ تا ۲۲ ۲۳تا ۳۳ ۳۴ تا ۳۸

….

….

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

مجوز ارسال دیدگاه داده نشده است!

0