پرسشنامه مدیریت دانش(تقی پور۱۳۹۲ )بااستفاده از پرسشنامه KMAT

پرسشنامه مدیریت دانش(تقی پور۱۳۹۲  )بااستفاده از پرسشنامه KMAT

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

در این پژوهش به منظور سنجش وضعیت متغییر مدیریت دانش از پرسشنامه محقق ساخته استفاده گردید، که البته در طراحی این پرسشنامه از پرسشنامه ای استاندارد که به KMATمشهور است، استفاده شد. KMAT یا ابزار ارزیابی مدیریت دانش، به منظور ارزیابی اولیه و در عین حال سطح بالای سازمان ها  از مطلوبیت مدیریت کردن دانش در آن ها طراحی شده است. تکمیل KMAT می تواند به سازمان کمک کند نواحی را که نیاز به توجه بیشتر دارد، و از سوی دیگر رویه هایی را که در آن ها خوب عمل کرده بهتر بشناسد. این ابزار چهار عامل؛ رهبری، فرهنگ، فناوری و سنجش یا اندازه گیری عملکرد مدیریت دانش، را پیشنهاد می کند که می تواند به منظور پرورش و توسعه دانش سازمانی از طریق فرآیند مدیریت دانش به کار روند. این فرآیند شامل گام هایی است که سازمان جهت شناسایی اطلاعات مورد نیاز خود و چگونگی طریقی که این اطلاعات را در سطح سازمان جمع آوری، تطبیق و منتقل می کند بر می دارد. KMAT یا ابزار اندازه گیری مدیریت دانش توسط مرکز بهره وری و کیفیت آمریکاAPQC) ) و آرتور آندرسن در سال ۱۹۹۵ برای کمک به سازمان ها در جهت ارزیابی فرصت ها و نقاط قوت شان در مورد مدیریت دانش توسعه داده شده است. با توجه به اینکه در این تحقیق بعد رهبری مدیریت دانش مورد توجه و بررسی قرار داده شده است، لذا با استفاده از گویه های مربوط به این بعد در پرسشنامه KMAT و انجام مطالعات دقیق تر در زمینه ی این بعد پرسشنامه ای مشتمل بر ۲۰ گویه مبتنی بر شاخص های مدل سنگ بنای مدیریت دانش طراحی گردید که سؤالات آن بر اساس طیف لیکرت می باشند. جزئیات تقسیم بندی گویه ها به شرح جدول ۷-۳ می باشد.

ساختارهای مورد بررسی ابعاد و شاخص های چندگانه متغییرهای مورد نظر شماره گویه ها در پرسشنامه جمع سؤالات
 

 

 

مدیریت دانش

 

 

رهبری دانش

(بعد مورد بررسی )

نقش رهبری در تعیین اهداف دانشی ۳۹-۵۲-۵۳ ۴
نقش رهبری در شناسایی و کسب دانش ۳۸-۴۰-۴۲-۴۹-۵۵-۵۶ ۶
نقش رهبری در توسعه و تسهیم دانش ۳۷-۴۱-۴۳ ۵
نقش رهبری در نگهداری و استفاده از دانش ۴۴-۴۵-۴۶-۵۰-۵۱ ۳
نقش رهبری در ارزیابی و بازخور ۴۷-۴۸-۵۴ ۳
جمع سؤالات مربوط به مدیریت دانش ۲۰

 

 …

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

پنج × یک =

0