پرسشنامه فشار روانی شغلی پارکر و دکوتیس(۱۹۸۳)

نام پرسشنامه: پرسشنامه فشار روانی شغلی پارکر و دکوتیس(۱۹۸۳)

 روایی و پایایی: دارد

طریقه نمره دهی: دارد

منبع: دارد

توضیحات:

در این پژوهش جهت سنجش فشارروانی شغلی از پرسشنامه فشار روانی شغلی پارکر و دکوتیس(۱۹۸۳) ترجمه خاقانی زاده و همکاران (۲۰۱۸) استفاده شده است. این مقیاس اولین بار توسط این پژوهشگران برای تعیین عوامل فشارزای سازمانی مورد استفاده قرار گرفته است. این مقیاس دارای ۱۲ماده است  که بر روی یک مقیاس ۵ درجه­ای از ۱ ” کاملا مخالف ” تا ۵ ” کاملا موافقم ” به آن پاسخ داده می­شود.

در این پرسشنامه فشار روانی شغلی دارای دو بعد ” فشارزمانی[۱] ” و ” اضطراب مربوط شغل[۲] ” است.ماده­های  ۲، ۴، ۷، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲ و  مربوط به فشارزمانی و ماده­های ۱، ۳، ۵، ۶ و ۸ مربوط به بعد اضطراب هستند. در تحقیقات متعددی از این پرسشنامه برای سنجش فشارروانی شغلی استفاده شده است.(مثلاَ، وو و چن[۳]،۲۰۱۹؛ نیر[۴]، ۲۰۱۸؛گلیزر، استتز و زسو[۵]، ۲۰۱۷؛ جمالو بابا[۶]، ۲۰۱۶). این  پرسشنامه در ایران برای اولین بار توسط محققان در این پژوهش ترجمه، تنظیم و اجرا گردیده است.

 

قیمت: ۳۵۰۰ تومان

[۱]feelings of being under substantial time pressure

[۲]job-related feelings of anxiety

[۳]Wu & Chen

[۴]Neir

[۵]Glazzer, Stetz&Izsu

[۶]Jamal & Baba

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

1 × چهار =

0