پرسشنامه فرهنگ سازماني دنيسون و اسپرتيزر ( ۱۹۹۱ )

پرسشنامه فرهنگ سازماني دنيسون و اسپرتيزر ( ۱۹۹۱ )

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

اين پرسش نامه بر اساس مدل دنيسون و اسپرتيزر[۱]( ۱۹۹۱ ) يكي از ابزارهايي است كه در اين پژوهش مورد استفاده قرار گرفته است. اين پرسشنامه شامل ۳۶ سوال است . شماره گویه های فرهنگ سازمانی با توجه به مولفه های آن عبارتند از :

۱-مشارکتی

الف- توانمند سازی  ۱-۱۵-۹   ب- تیم محوری ۱۷-۲۱ – ۱۳   پ- قابلیت توسعه ۳۳-۲۹ -۲۵

۲- ثبات و یکپاچگی

الف- ارزش های بنیادی  ۱۰ -۶-۲   ب- توافق ۲۲-۱۸-۱۴    پ-  یکپارچگی  ۳۴- ۳۰ – ۲۶

۳- انعطاف پذیری

الف- به وجودآوردن  تغییر ۱۱-۷-۳  ب- تمرکز بر مشتری  ۲۳-  ۱۹- ۱۵  یادگیری سازمانی ۳۵ – ۳۱- ۲۷

۴- ماموریتی

الف- هدایت راهبردی  ۱۲-۸-۴    ب- اهداف ومقاصد  ۲۴-۲۰ – ۱۶   فرادید  ۳۶-۳۲-۲۸ .

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

ده + 20 =

0