پرسشنامه فراشناخت و فراهیجان مثبت بیر (۲۰۱۱)

نام پرسشنامه : پرسشنامه فراشناخت و فراهیجان مثبت بیر (۲۰۱۹)

 روایی و پایایی: دارد

طریقه نمره دهی: دارد

منبع: دارد

توضیحات:

فراشناخت و فراهیجان مثبت: از پرسشنامه فراشناخت و فراهیجان مثبت[۱] بیر (۲۰۱۹) استفاده شده است. گویه‌های این پرسشنامه بیانگر باورهای فراشناختی در مورد فرایندهای شناختی و هیجانی به هنگام مواجهه با موقعیت‌های چالش‌برانگیز است که برگرفته از مصاحبه‌های انجام‌شده در مطالعه کیفی است. استنتاج از آن‌ها مبتنی بر مدل خودتنظیمی عملکرد اجرایی ولز و ماتیوز (۱۹۹۴، ۱۹۹۶)، مدل فراشناخت اختلالات عاطفی ولز (۲۰۱۶، ۲۰۱۸)، و مدل فراهیجان نف (۲۰۱۷) می‌باشد. مجموعاً ۱۸ گویه وجود دارد که هر آزمودنی به این گویه‌ها با مقیاس چهار درجه‌ای (از «کاملاً موافق» تا «کاملاً مخالف») پاسخ می‌دهد. گویه‌های این پرسشنامه به سه خرده مقیاس اختصاص‌یافته‌اند که عبارت‌اند از: الف) اعتماد به خاموش‌سازی افکار و هیجانات پایدار[۲] ؛ ب) اعتماد به تفسیر هیجانات خود به عنوان نشانه، جلوگیری از واکنش فوری و تنظیم ذهن برای حل مسئله[۳]؛ ج) اعتماد به تنظیم سلسله‌مراتب اهداف انعطاف‌پذیر و عملی[۴]. تحلیل عاملی اکتشافی در پژوهش بیر و مونتا (۲۰۱۹) از ساختار سه عاملی حمایت کرد و نشان داد که سه عامل پرسشنامه ۷۶/۵۴ درصد از واریانس را به خود اختصاص می‌دهد. محدوده بارگذاری گویه‌ها برای عوامل مربوطه به شرح زیر است: ۵۱/۰ تا ۸۱/۰ برای عامل ۱ (اعتماد به خاموش سازی افکار و احساسات نگهدارنده). ۴۵/۰ تا ۷۲/۰ برای عامل ۲ (اعتماد به تفسیر احساسات خود به عنوان نشانه، جلوگیری از واکنش فوری و تنظیم ذهن برای حل مسئله) و ۵۷/۰ تا ۷۸/۰ برای عامل ۳ (اعتمادبه‌نفس در تنظیم سلسله‌مراتب اهداف انعطاف‌پذیر و عملی). ضرایب آلفای کرونباخ با ۸۵/۰، ۷۶/۰، و ۸۵/۰ برای عوامل ۱، ۲ و ۳، به ترتیب بالا بودند. در مجموع، پرسشنامه نهایی ۱۸ گویه‌ای به نظر می‌رسد دارای اعتبار سازه خوب و همسانی درونی مناسبی باشد (بیر و مونتا[۵]، ۲۰۱۹).

برای نمره‌گذاری پرسشنامه، به هر گویه از ۱=کاملاً مخالفم تا ۴=کاملاً موافقم نمره تعلق می‌گیرد. نمرات زیرمقیاس‌ها نیز با محاسبه میانگین مجموع نمرات هر زیرمقیاس به دست می‌آید که عبارتند از:: الف) عامل اول: اعتماد به خاموش‌سازی افکار و هیجانات پایدار (۱، ۴، ۱۰، ۱۳، ۱۶)؛ ب) عامل دوم: اعتماد به تفسیر هیجانات خود به عنوان نشانه، جلوگیری از واکنش فوری و تنظیم ذهن برای حل مسئله (۵، ۸، ۱۱، ۱۴، ۱۷). ج) عامل سوم: اعتماد به تنظیم سلسله مراتب اهداف انعطاف‌پذیر و عملی (۶، ۹، ۱۲، ۱۵، ۱۸). گویه‌‌های عامل ۱ دارای نمرات معکوسی نسبت به بقیه هستند و نمره کل از مجموع عامل‌های دوم و سوم منهای عامل اول بدست می‌آید.

منبع

  1. Beer, Nils. (2019). Effects of positive metacognitions and meta-emotions on coping, stress perception and emotions. (PhD), London Metopolitan University.
  2. Wells, A. (2018). Metacognitive Therapy for Anxiety and Depression. New York: The Guilford Press.
  3. Wells, A. (2016). Emotional Disorders and Metacognition: Innovative Cognitive Therapy. Chichester, UK: Wiley.
  4. Wells, Adrian, & Cartwright-Hatton, Sam. (2017). a short form of the metacognitions questionnaire: properties of the MCQ-30. Behaviour Research and Therapy 42(0), 385–۳۹۶٫
  5. Wells, A., & Matthews, G. (1996). Modelling cognition in emotional disorder: The S-REF model. Behaviour Research and Therapy, 34,881-888.
  6. Wells, A., & Matthews, G. (1994). Attention and Emotion. A Clinical Perspective. Hove: Erlbaum.
  7. Beer, Nils, & Moneta, Giovanni B. (2019). Construct and concurrent validity of the Positive Metacognitions and Positive Meta-Emotions Questionnaire. Personality and Individual Differences, 49(8), 977-982.
  8. Neff, K.D. (2017). The development and validation of a scale to measure se1f­compassion, Self and Identity, 2,223-250.

 

 

قیمت: ۴۵۰۰ تومان

 

[۱] . The Positive Metacognitions and Positive Meta-Emotions Questionnaire (PMCEQ)

[۲] . Confidence in Extinguishing Perseverative Thoughts and Emotions

[۳] . Confidence in Interpreting Own Emotions as Cues, Restraining from Immediate Reaction and Mind-Setting for Problem-Solving

[۴] . Confidence in Setting Flexible and Feasible Hierarchies of Goals

[۵] . Beer & Moneta

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

پنج + هشت =

0