پرسشنامه عوامل موثر بر انتخاب راهبرد تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی (علیرضا ویرانی خلخالیانی ۱۳۹۳ )

پرسشنامه عوامل موثر بر انتخاب راهبرد تجاری سازی تحقیقات دانشگاهی (علیرضا ویرانی خلخالیانی ۱۳۹۳ )

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

این پرسشنامه توسط علیرضا ویرانی خلخالیانی و همکاران ۱۳۹۳ ساخته شده است و روایی و پایایی آن تأیید شده است.پرسشنامه در۲۶ مولفه در چهار بعد عوامل محیطی، نهادی،سازمانی و عوامل فردی سنجیده شد.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

پنج × دو =

0