پرسشنامه عوامل موثر برا یجاد اقساط معوق بانک (خانجانی و همکاران ۱۳۹۰ )

پرسشنامه عوامل موثر برا یجاد اقساط معوق بانک  (خانجانی و همکاران ۱۳۹۰ )

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

این پرسشنامه دارای ۱۸ سوال بوده و توسط خانجانی و همکاران  ۱۳۹۰ ساخته شده است و روایی و پایایی آن تأیید شده است. مقیاس اندازه گیری نگرش این پژوهش از نوع لیکرت است که دارای پنج گزینه و از خیلی کم تا خیلی زیاد ردیف شده است.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

نوزده + 14 =

0