پرسشنامه عوامل جامعه¬شناختي مؤثر بر نظام اخلاقي نخبگان علمي (لطيف عيوضي ۱۳۹۲ )

پرسشنامه عوامل جامعه¬شناختي مؤثر بر نظام اخلاقي نخبگان علمي (لطيف عيوضي( ۱۳۹۲ )

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

این پرسشنامه توسط عيوضي و همکاران ۱۳۹۲ ساخته شده است و روایی و پایایی آن تأیید شده است.

مفهوم متغیر تعریف عملیاتی(مولفه­ها) سطح سنجش  پرسش
دسترسی خانواده فرد به جهان اجتاعی دینی

 

 

 

شبکه روابط اجتماعی خانواده

تعامل خانواده با جهان اجتماعی دینی  

رتبه ای

 

۷

 

میزان دینداری والدین

 

مناسکی(رفتاری)

 

 

 

ترتیبی

 

 

۱۰

پیامدی
 

 

 

شیوه­های­انضباطی­والدین

 

درون خانواده

 

 

ترتیبی

 

 

۱/۱۳

 

بیرون خانوده

ترتیبی  

۲/۱۳

روابط خواهران­و برادران کیفیت روابط

خواهران و برادران

 

فاصله ای

 

۵

 

حجم خانواده و ترکیب جنسیتی آن تعداد اعضای خانواده  

فاصله ای

 

۷/۳۱

انسجام خانواده  

با هم زندگی کردن اعضای خانواده

 

اسمی

 

۶

منزلت فرهنگی اجتماعی خانواده

 

موقعیت خانواده در سلسله مراتب منزلتی جهان اجتماعی پایه  

رتبه ای

۱/۸

۱۱

۱۲

 

اثرپذیری از خانواده

 

احساس تعلق خانوادگی

رتبه­ای ۲/۸

۳/ ۸  ۱۸

مفهوم متغیر تعریف عملیاتی(مولفه­ها) سطح سنجش پرسش
دسترسی خانواده به جهان اجتماعی دنیوی

 

 

نوع و میزان

تحصیلات والدین

غیر رسمی

(تعداد سالهای تحصیل)

 

اسمی و ترتیبی

 

۳/۳۱

 

۴/۳۱

رسمی

(مدرک تحصیلی رسمی)

 

 

 

 

 

 

شغل والدین

 

 

سنتی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

۵/۳۱

 

 

 

 

 

جدید

 

اسمی و ترتیبی

 

 

 

 

 

۶/۳۱

محل سکونت خانواده  

شهر و روستا

 

اسمی

۲/۳۱
شبکه روابط خانوادگی  

تعامل خانواده با جهان دنیوی

 

ترتیبی

 

۷

مفهوم متغیر تعریف عملیاتی(مولفه ها) سطح سنجش پرسش
 

دسترسی فرد به جهان اجتماعی دنیوی از کانال نهاد علم و دانشگاه

 

 

 

مشارکت در نهاد علم و دانشگاه

 

میزان تعامل با افراد(به ویژه افراد موثر)، گروه ها، تشکل ها و رسانه های درون نهاد علم در دوره های تحصیل و اشتغال  

 

 

ترتیبی

 

 

۲۰

 

 

۲۷

 

۲۹

 

ساعات حضور در مکانهای دانشگاهی در دوره های تحصیل و اشتغال  

فاصله ای

 

۲۳

 

مشارکت در نشست های علمی در دوره های تحصیل و اشتغال  

ترتیبی

 

۲۸

موضوع گفت‌و‌گوها و معانی مبادله شده در تعاملات و مطالعات بالا  

ترتیبی

 

۲۲

رشتۀ تحصیلی تحصیل در یکی از  رشته های علوم تجربی : علوم فیزیکی، علوم زیستی و علوم انسانی  

اسمی

 

۴/۱

 

 

عرصۀ فعالیت علمی

 

اولویت فعالیت در یکی از عرصه های پژوهشی، آموزشی، فنّاوری علوم تجربی

 

 

اسمی

 

 

 

۵/۱

رتبۀ علمی درجۀ علمی فرد ترتیبی ۶/۱
سابقۀ شغلی تعداد سالهای اشتغال علمی فرد ترتیبی ۳/۱
 

دسترسی فرد به جهان اجتماعی دنیوی

 

 

محل تحصیل،

 

 

  کشور یا شهر محل تحصیل در مقاطع تحصیلی کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری اسمی

 

 

۷/۱

 

تعامل با تشکل­های دینی و انقلابی­دانشگاه،    

ترتیبی

 

۲۷

شیوه­های کسب شناخت دینی عمومی

 

تخصصی

اسمی  

۱۷

 

دسترسی از طریق کانال­های عمومی   ترتیبی  

۱۷

 

 

مفهوم متغیر تعریف عملیاتی(مولفه­ها) سطح سنجش پرسش
اثرپذیری از نهاد علم و دانشگاه  

پنداشت از علم

تصور فرد از کارکرد و رسالت علم

(علم در مقایسه با سایر حرفه ها)

 

 

اسمی

 

 

۳/۱۳

تصور فرد از ماهیت علم

(علم در مقایسه با سایر شناخت ها)

 

 

اسمی

 

 

۴/۱۳

 

 

 

 

 

 

رضایت شغلی

میزان رضایت فرد از حرفۀ علمی خویش  

ترتیبی

 

۲۴

 

 

 

 

 

پنداشت فرد از عوامل موثر بر نارضایتی شغلی

 

 

 

 

 

 

اسمی

 

 

 

 

 

 

۲۵

 

 

احساس هویت صنفی

 

 

رتبه ای

 

۴/۸

۵/۸

۱۸

 
مفهوم متغیر تعریف عملیاتی(مولفه­ها) سطح سنجش پرسش  
تمایلات زیستی ـ روانی(ویژگی های فردی) جنسیت زن یا مردبودن اسمی ۱/۱    
 

هوش

 

بهرۀ هوشی

 

فاصله ای

 

۳۰

   
 

تخیل

 

 

ترتیبی

 

۱۳

 

۱۴

 
 
 

خلق و خو[]

صفات روانی بازمینه های وراثتی که به میزان کمی از شرایط اجتماعی و فرهنگی، متأثر و متبدل می شوند  

ترتیبی

 

۳

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

سه × 2 =

0