پرسشنامه عملکردی ( WOMAC)

پرسشنامه عملکردی  ( WOMAC)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

اين پرسشنامه روشن مي سازد که زانو درد چه تاثيری بر روی توانايی فرد در انجام فعاليت های روزمره گذاشته است. اين پرسشنامه شامل ۳ بخش است. در هر يک از بخش ها به تفکيک در مورد مقدار درد، خشکی و ناتوانی فرد طی ۴۸ ساعت گذشته هنگام انجام فعاليت های روزمره پرسش مي شود

پرسشنامه عملکردی WOMAC  شامل : ۵ سوال برای ميزان درد، ۲ سوال برای خشکی مفصل و ۱۷ سوال برای عملکرد روزانه بيمار می باشد.امتياز دهی در اين پرسشنامه به صورت زير می باشد :

اصلا : ۰

کمی : ۱

متوسط : ۲

زياد : ۳

خيلی زياد : ۴

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

نه + سیزده =

0