پرسشنامه شناسایی عوامل مؤثر برپذیرش نهاده¬های زیستی توسط کشاورزان( سالاروند و همکاران ۱۳۹۳)

پرسشنامه شناسایی عوامل مؤثر برپذیرش نهاده¬های زیستی توسط کشاورزان( سالاروند و همکاران ۱۳۹۳)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

رشته ترویج و آموزش کشاورزی

این پرسشنامه توسط زهرا سالاروند و همکاران ۱۳۹۳ ساخته شده است و روایی و پایایی آن تأیید شده است.

    سازه­های مختلف پرسشنامه تعداد گویه­ها
ادراک کشاورزان گندم­کار از سودمندی استفاده از نهاده­های زیستی ۹
ادراک کشاورزان گندم­کار از سهولت استفاده از  نهاده­های زیستی ۴
نگرش کشاورزان گندم­کار در خصوص استفاده از  نهاده­های زیستی ۱۶
تمایل کشاورزان گندم­کار در خصوص استفاده از  نهاده­های زیستی ۷
رفتار کشاورزان گندمکار در خصوص استفاده از  نهاده­های زیستی ۸
دیدگاه کشاورزان گندم­کار  در خصوص عوامل پذیرش نهاده­های زیستی در وضعیت موجود ۳۱
دیدگاه کشاورزان گندم­کار  در خصوص عوامل پذیرش نهاده­های زیستی در وضعیت مطلوب ۱۰

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

چهار × 1 =

0