پرسشنامه شناخت میزان نقش عوامل درون سازمانی اتاق خبر بر کمیت و کیفیت اخبار تلویزیون (برجعلی زاده و همکاران )

پرسشنامه شناخت میزان نقش عوامل درون سازمانی اتاق خبر  بر کمیت و کیفیت اخبار تلویزیون (برجعلی زاده و همکاران )

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

رشته علوم ارتباطات

این پرسشنامه دارای ۸۵ سوال بوده و توسط محمد برجعلی زاده و همکاران ساخته شده است و روایی و پایایی آن تأیید شده است.

متغیرها و شاخص­ها شماره سوال
 

ساختار سازمانی شامل: 

خط مشیء 

حرفه­ای بودن

تصمیم­گیری

مدیریت

تکنولوژی

 

۲۸-۱

۵-۲

۱۰-۷

۱۴-۱۱

۳۳-۱۳

۲۸-۲۵

 

فرهنگ سازمانی شامل:

تعهد

ارزش

یکپارچگی

کنترل

الگوهای ارتباطی

 

۵۱-۲۹

۳۵-۳۰

۴۰-۳۶

۴۳-۳۱

۴۷-۴۴

۵۱-۴۸

 

منابع انسانی شامل:

استخدام

نگهداری

آموزش

جذب

 

۶۹-۵۲

۵۷-۵۳

۶۱-۵۸

۶۵-۶۲

۶۹-۶۶

 

مادی وسرمایه­ای شامل:

محیط فیزیکی کار

خدماتب

ودجه

تجهیزات

 

۸۵-۷۰

۷۳-۷۱

۷۹-۷۴

۸۱-۸۰

۸۵-۸۲

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

هفت + 3 =

0