پرسشنامه سنجش نگرش شغلی کارکنان عظیمی و همکاران ۱۳۹۰

نام پرسشنامه : پرسشنامه سنجش نگرش شغلی کارکنان عظیمی و همکاران ۱۳۹۰

 روایی و پایایی: دارد

طریقه نمره دهی: دارد

منبع: دارد

توضیحات:

پرسشنامه سنجش نگرش شغلی کارکنان دولت توسط عظیمی و همکاران (۱۳۹۰) در سه سطح اصلی؛ ماهیت شغل و سازمان، نیروی انسانی، و عوامل محیطی و سازمانی در ۶۱ گویه و براساس مقیاس ۷ گزینه ای لیکرت تنظیم شده است و متغیرهای جمعیت شناختی افراد نمونه شامل؛ سن، جنسیت، سطح تحصیلات، نوع استخدام و سابقه خدمت می باشد. روایی صوری و محتوایی پرسشنامه ها توسط ۱۰ نفر از اساتید مربوطه و متخصصان مورد تایید قرار گرفته است و ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه ۹۲/۰ محاسبه شد.

 

منبع پرسشنامه: حسين عظيمي، غلام رضا گودرزي، محمداسماعيل انصاري، رضا پيرايش، و سهراب عبدي زرين (۱۳۹۰) طراحي پرسش نامه سنجش نگرش شغلي و سازماني كاركنان دولت، انديشه مديريت راهبردي، سال پنجم، شماره اول

 

 

قیمت: ۴۵۰۰ تومان

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

پنج + 1 =

0