پرسشنامه سنجش عملکرد ازدواج رفاهی و همکاران ۱۳۸۷

نام پرسشنامه : پرسشنامه سنجش عملکرد ازدواج رفاهی و همکاران ۱۳۸۷

روایی و پایایی: دارد

طریقه نمره دهی: دارد

منبع: دارد

توضیحات:

پرسشنامه عملکرد ازدواج

یک پرسشنامه ۶۶ عبارتی که بر اساس مطالعه متون پژوهشی و نظری داخل و خارج کشور درباره عملکرد ازدواج تهیه شده است.این پرسشنامه دربرگیرنده ۱۱ مؤلفه «ارتباط،ابراز عاطفی،حل مسأله و تصمیم گیری،نقش،انعطاف پذیری،شیوه فرزندپروری،اقتصاد و مسایل مالی،خانواده و دوستان،ارزشها،مراقبت جسمانی و روانی،و عملکرد کلی» است.

هر ۶عبارت پرسشنامه به یک مؤلفه اختصاص دارد.بدین صورت:عبارات ۱،۲،۳،۴،۵،و۶ مؤلفه ارتباط؛عبارات ۷،۸،۹،۱۰،۱۱،و۱۲ مؤلفه ابرازگری عاطفی؛عبارات۱۳،۱۴،۱۵،۱۶،۱۷،و۱۸ مؤلفه حل مسأله حل مسأله؛عبارات ۱۹،۲۰،۲۱،۲۲،۲۳، و۲۴ مؤلفه نقش؛عبارات ۲۵،۲۶،۲۷،۲۸،۲۹،و۳۰ مؤلفه اانعطاف پذیری؛ عبارات ۳۱،۳۲،۳۳،۳۴،۳۵،و۳۶ مؤلفه شیوه فرزندپروری ؛ عبارات ۳۷،۳۸،۳۹،۴۰،۴۱،و۴۲ مؤلفه اقتصاد و مسایل مالی؛عبارات ۴۳،۴۴،۴۵،۴۶،۴۷،و۴۸مؤلفه خانواذه و دوستان؛عبارات ۴۹،۵۰،۵۱،۵۲،۵۳،و۵۴ مؤلفه ارزش ها؛ عبارات ۵۵،۵۶،۵۷،۵۸،۵۹، و۶۰ مؤلفه مراقبت جسمانی و روانی؛ وبالاخره عبارات ۶۱،۶۲،۶۳،۶۴،۶۵،و۶۶ که مؤلفه عملکرد کلی را می سنجد.

هنجارها:«پرسشنامه سنجش عملکرد ازدواج»بر روی ۵۴۳ زوج(۱۰۸۶نفر)به عنوان گروه نمونه اجرا شد.هنجاریابی پرسشنامه با  استفاده از روشهای روانسنجی کلاسیک و تحلیل عاملی اکتشافی با روش مؤلفه اصلی (PC)انجام شد.

اعتبار:با توجه به چندارزشی بودن پاسخها،با استفاده از فرمول آلفای کرونباخ اعتبار کل آزمون ۰٫۹۷ و در هر یک از مؤلفه ها به این ترتیب تعیین شد:ارتباط۰٫۸۷، ابراز عاطفی ۰٫۸۳،حل مسأله و تصمیم گیری۰٫۸۳، نقش۰٫۸۰۴،انعطاف پذیری۰٫۷۳، شیوه فرزندپروری۰٫۷۶۶، اقتصاد و مسایل مالی۰٫۸۲۴، خانواده ودوستان۰٫۷۷۹، ارزشها۰٫۸۲۸،مراقبت جسمانی و روانی ۰٫۷۰۷،و عملکرد کلی ۰٫۸۵٫

روایی:با استفاده از روش تحلیل عامل با روش مؤلفه های اصلی و چرخش واریماکس،روایی سازه پرسشنامه در ۱۱ مؤلفه تبیین کننده ۰٫۵۶ واریانس کل پرسشنامه است(ثنائی،۱۳۸۷).

 

 

منبع

ثنایی ، باقر و همکاران . مقیاس های سنجش خانواده و ازدواج . انتشارارت بعثت ۱۳۸۷

 

 

قیمت: ۴۵۰۰ تومان

 

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

یک × 1 =

0