پرسشنامه سنجش عملكرد استيونسون (۱۹۹۸)

پرسشنامه سنجش عملكرد استيونسون (۱۹۹۸)

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

پرسشنامة استاندارد سنجش عملكرد استيونسون (۱۹۹۸) مشتمل ۱۸ سؤال در راستاي سنجش عملكرد مديران (۴ سؤال)، كاركنان (۴ سؤال)، رضايتمندي مشتريان (۶ سؤال) و فرايندهاي سازماني (۴ سؤال) مورد استفاده قرار مي‌گيرد كه بر مبناي طيف ليكرت تنظيم گرديده است و با توجه به اينكه در مقياس ليكرت اندازه‌گيري پاسخها به صورت كيفي است، لذا براي تبديل آنها به پاسخهاي كمي از گزينه‌هاي اعداد ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ استفاده شده است.

 …

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

نه + 6 =

0