پرسشنامه سنجش رضايتمندي پاراسورمن

پرسشنامه سنجش رضايتمندي پاراسورمن

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

جهت جمع آوري داده هاي تحقيق از پرسشنامه سنجش رضايتمندي پاراسورمن[۱] استفاده گرديد. پرسشنامه بي نام و از نوع بسته مي باشد.در اين پرسشنامه براي پاسخ به سوالات از مقياس ليكرت[۲] بهره گرفته شده است

این پرسشنامه شامل ۳۵ سوال، به منظور شناسایی عوامل پنجگانه رضایتمندی می باشد. دراین پرسشنامه همچنین شاخص های عامل کیفیت خدمات به عنوان مهمترین عامل دررضایتمندی را نیز مورد ارزیابی قرار می دهد. جدول(۳-۴) عوامل سنجش شده دراین پرسشنامه را مشخص می سازد.

جدول(۳-۴)عوامل سنجش شده در پرسشنامه رضایتمندی

ردیف نام عامل رضایتمندی نام شاخص شماره سوالات
۱ کیفیت خدمات شواهد فیزیکی وملموس ۱تا۴
اعتبار ۵تا۸
پاسخگویی ۹تا۱۲
اطمینان خاطر ۱۳تا۱۶
همدلی ۱۷تا۲۱
۲ هزینه ارائه خدمات ۲۲تا۲۵
۳ دسترسی به خدمات ۲۶تا۲۹
۴ ویژگی خدمات ۳۰تا۳۳
۵ اداره شکایت مشتریان ۳۴تا۳۵

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

11 − یک =

0