پرسشنامه سنجش خشونت نسبت به زنان ( حاج یحیی (۱۹۹۹))

پرسشنامه سنجش خشونت نسبت به زنان ( حاج یحیی (۱۹۹۹))

روایی و پایایی دارد

نحوه نمره دهی وکلید سوالات دارد.

معرفی آزمون

این پرسشنامه را حاج یحیی (۱۹۹۹)، برگرفته از چند پرسشنامه از جمله پرسشنامه مقیاس تکتیک تعارض[۱](CTS)، استراوس(۱۹۷۹)، پرسشنامه خشونت روان شناختی زنان، تولمن[۲](۱۹۸۹)، سنجش همسرآزاری رادنبرگ و فانتوزو[۳](۱۹۹۳)، شاخص همسرآزاری هودسون و مک اینتوش[۴](۱۹۸۱) و پرسشنامه ی رفتارهای خشونتی شپارد و کمپ بل[۵](۱۹۹۲) ساخته است.

پرسشنامه سنجش خشونت نسبت به زنا ن شامل ۳۲ ماده و ۴ عامل می باشد، عامل اول که شامل ماده های ۱ تا ۱۶ می باشد خشونت روانی را می سنجد، عامل دوم که شامل ماده های ۱۷ تا ۲۷ می باشد خشونت فیزیکی را می سنجد، عامل سوم که شامل ماده های ۲۸ تا ۳۰ می باشد خشونت جنسی و عامل چهارم که شامل ماده های ۳۱ و ۳۲ می باشد خشونت اقتصادی را می سنجد.

مراحل خرید فایل دانلودی
اگر محصول را می پسندید لطفا آنرا به اشتراک بگذارید.

دیدگاهی بنویسید

چهار + 17 =

0